Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursusovereenkomsten die u

afsluit met Nordic Walking Het Gooi. Door aanmelding stemt u stilzwijgend in met

deze voorwaarden.

 

Aanmelding en betaling

U meldt zich aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. U meldt zich

altijd aan voor een cursus die de daarop volgende week begint. U dient het

volledige bedrag van de cursus aan het begin van de cursus contant te voldoen.

 

Programma en programmawijzigingen

Het cursusprogramma wordt vastgesteld op grond van informatie die

beschikbaar is vlak voordat de cursus van start gaat.

In situaties van overmacht, zoals weersomstandigheden, kan het noodzakelijk zijn

het programma te wijzigen of een cursus (gedeeltelijk) af te lasten.

Wanneer de cursus door overmacht niet door kan gaan, zal de organisator alles in

het werk stellen om een gelijkwaardige cursus aan te bieden.

Van wijzigingen vr aanvang wordt u onmiddellijk in kennis gesteld. Wanneer

wijzigingen zich tijdens de cursus voordoen, vindt overleg plaats met alle

deelnemers. De cursusleiding neemt vervolgens de beslissingen en heeft het recht

wijzigingen aan te brengen in het programma, de dagindeling, de route, etc.

 

Annulering door de deelnemer

U kunt per telefoon of email annuleren.

 

Verhindering van deelname aan de cursus

Wie onverhoeds niet kan deelnemen, kan

iemand anders zijn of haar plaats laten innemen. De nieuwe deelnemer dient te

voldoen aan alle aan de cursusovereenkomst verbonden voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid

De cursusleiding stelt zich niet aansprakelijk voor:

 

schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de

overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de

cursist, waaronder inbegrepen schade die het gevolg is van de gezondheid en

de lichamelijke conditie van de cursist.

schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de

cursusorganisator of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk

verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de cursusorganisator kunnen

worden toegerekend.

vertragingen en/of schade geleden door veranderde omstandigheden of andere

oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen

redelijkerwijs niet konden worden vermeden.

diefstal of beschadigingen van eigendommen.

het door de deelnemers handelen in strijd met de wet en zeden

kennelijke fouten in het cursusprogramma.

 

Verplichtingen van de cursist

De cursist is verplicht alle aanwijzingen van de organisator, c.q. leiding

op te volgen. De cursist is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het

niet nakomen van deze verplichting.

De cursist die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken dat een

goede uitvoering van de cursus daardoor in ernstige mate wordt bemoeilijkt of

kan worden bemoeilijkt, kan door de organisator of de begeleiding van

(voortzetting van) de cursus worden uitgesloten, indien van deze niet in

redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle

daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de cursist indien de gevolgen

van hinder of last haar of hem kunnen worden toegerekend.

 

Klachten

Eventuele klachten tijdens de cursus kunt u direct met de leiding bespreken.

Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan

kunt u binnen een maand uw klacht schriftelijk indienen.