.:: Nordic Walking Het Gooi ::.
Home > Algemene Voorwaarden Nordic Walking het Gooi:

Algemene Voorwaarden Nordic Walking het Gooi:

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cursusovereenkomsten die u afsluit met Nordic Walking Het Gooi. Door aanmelding stemt u stilzwijgend in met deze voorwaarden.

Aanmelding en betaling
U meldt zich aan door het aanmeldingsformulier in te vullen. U meldt zich altijd aan voor een cursus die de daarop volgende week begint. U dient het volledige bedrag van de cursus aan het begin van de cursus contant te voldoen. U bent eerlijk over uw gezondheid en eventuele lichamelijke klachten geeft u door. Deelname aan de cursussen geschiedt op eigen risico!

Programma en programmawijzigingen
Het cursusprogramma wordt vastgesteld op grond van informatie die beschikbaar is vlak voordat de cursus van start gaat.
In situaties van overmacht, zoals weersomstandigheden, kan het noodzakelijk zijn het programma te wijzigen of een cursus (gedeeltelijk) af te lasten.
Wanneer de cursus door overmacht niet door kan gaan, zal de organisator alles in het werk stellen om een gelijkwaardige cursus aan te bieden.
Van wijzigingen vr aanvang wordt u onmiddellijk in kennis gesteld. Wanneer wijzigingen zich tijdens de cursus voordoen, vindt overleg plaats met alle deelnemers. De cursusleiding neemt vervolgens de beslissingen en heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het programma, de dagindeling, de route, etc.

Verzekeringen
U kunt, indien gewenst, op eigen initiatief een annuleringsverzekering afsluiten.

Annulering door de deelnemer die priveles volgt:
U kunt per telefoon of email annuleren.
Bij annulering van de cursus zijn de volgende bedragen verschuldigd:
- tot 24 uur voor aanvang van een les: u betaald voor de gevolgde lessen.
- binnen 24 uur voor aanvang van de cursus: u betaald voor de gevolgde lessen en voor de geannuleerde les.


Aansprakelijkheid
De organisator stelt zich niet aansprakelijk voor:

  1. schade als gevolg van tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cursist, waaronder inbegrepen schade die het gevolg is van de gezondheid en de lichamelijke conditie van de cursist.
  2. schade door omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de cursusorganisator of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de cursusorganisator kunnen worden toegerekend.
  3. vertragingen en/of schade geleden door veranderde omstandigheden of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
  4. diefstal of beschadigingen van eigendommen.
  5. het door de deelnemers in bezit hebben van stoffen of goederen die volgens de wetten van Nederland of die van het gastland verboden zijn.
  6. het door de deelnemers handelen in strijd met de wet en zeden
  7. kennelijke fouten in het cursusprogramma.
  8. schade waarvoor annuleringsverzekeringen geen dekking geven.

Verplichtingen van de cursist
De cursist is verplicht alle aanwijzingen van de organisator, c.q. leiding op te volgen. De cursist is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.
De cursist die zodanig hinder of last veroorzaakt of kan veroorzaken dat een goede uitvoering van de cursus daardoor in ernstige mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisator of de begeleiding van (voortzetting van) de cursus worden uitgesloten, indien van deze niet in redelijkheid kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de cursist indien de gevolgen van hinder of last haar of hem kunnen worden toegerekend.

Klachten
Eventuele klachten tijdens de cursus kunt u direct met de leiding bespreken. Als dit niet mogelijk is of er wordt geen bevredigende oplossing gevonden, dan kunt u binnen een maand uw klacht schriftelijk indienen.